تبلیغات
ღعاشقانه های ماღ - *ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد*

ღஜ تو را برای تو دوست دارم و زندگی را برای نفسهای تو ღஜ


نویسنده :فریبا و احسان
تاریخ:چهارشنبه 6 شهریور 1392-10:26 ب.ظ

*ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎدﮐﺎﻣﯽ آﮐﺴﻔﻮرد*


به طور کلّی، شادی در روان‌شناسی، به عنوان یک هیجان شناخته می‌شود و هیجان، نوعی برانگیختگی است که فرد، با ارزیابی ذهنی خود به آن، عنوان خاصّی می‌دهد. هیجان، دارای یک مؤلّفه اساسی ذهنی(شناختی) است که موجب پاسخ‌دهی (معمولاً سریع) ما به وقایع (با توجّه به تجارب گذشته) می‌شود. هیجان را در روان‌شناسی، در دو حیطه کلّی هیجان منفی و هیجان مثبت قرار می‌دهند.


پرسشنامه آکسفورد 29 سوالی است. نمره گذاری آن از به ترتیب 0 تا 3 می باشد.


1- ﻣﻦ ﺑﻲﻧﻬﺎﻳﺖ ﺷﺎﺩ ﻫﺴﺘﻢ.

۲- ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﻛﻪ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﺍﻣﻴﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺳﺖ.
۳- ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺭﺍﺿﻲ ﻫﺴﺘﻢ.
۴- ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺗﻤﺎﻡ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻣﻦ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ.
۵- ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺍﺳﺖ.
۶- ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻢ.
۷- ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﺍﺛﺮ ﺧﻮﺏ ﺭﻭﻱ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎ ﺩﺍﺭﻡ.
۸- ﻣﻦ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻋﺸﻖ ﻣﻲﻭﺭﺯﻡ.
۹- ﻣﻦ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻢ.
۱۰- ﻫﺮ ﻧﻮﻉ ﺗﺼﻤﻴﻤﻲ ﺭﺍ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﻲ ﺑﮕﻴﺮﻡ.
۱۱- ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻫﺴﺘﻢ.
۱۲- ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﻴﺪﺍﺭ ﻣﻲﺷﻮﻡ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺩﺍﺭﻡ.
۱۳- ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺍﻧﺮﮊﻱ ﺑﻲﺣﺪ ﻭ ﻣﺮﺯﻱ ﺩﺍﺭﻡ.
۱۴- ﻛﻞ ﺩﻧﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﺯﻳﺒﺎ ﺍﺳﺖ.
۱۵- ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﺎ ﺍﻳﻦ ﺣﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﺍﻱ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻓﻜﺮﻱ ﻭ ﺫﻫﻨﻲ ﻫﻮﺷﻴﺎﺭ ﻫﺴﺘﻢ، ﻧﺒﻮﺩﻩﺍﻡ.
۱۶- ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺩﻧﻴﺎ ﻫﺴﺘﻢ.
۱۷- ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻋﺸﻖ ﻣﻲﻭﺭﺯﻡ.
۱۸- ﺗﻤﺎﻡ ﺭﻭﻳﺪﺍﺩﻫﺎﻱ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺷﺎﺩ ﺑﻮﺩﻩﺍﻧﺪ.
۱۹- ﻣﻦ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧﺸﺎﻁ ﻣﻲﻛﻨﻢ.
۲۰- ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﻣﻲﺧﻮﺍﺳﺘﻢ، ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩﺍﻡ.
۲۱- ﻭﻗﺖ ﻣﻦ ﻃﻮﺭﻱ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻢ ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻢ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﺪﻫﻢ.
۲۲- ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﻡ.
۲۳- ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻳﻚ ﺍﺛﺮ ﻧﺸﺎﻁ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺭﻭﻱ ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ ﻣﻲﮔﺬﺍﺭﻡ.
۲۴- ﺯﻧﺪﮔﻲ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﺠﻤﻮﻉ ﻫﺪﻑﺩﺍﺭ ﻭ ﻣﻌﻨﻲﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ.
۲۵- ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻭ ﺩﺭﮔﻴﺮ ﻫﺴﺘﻢ.
۲۶- ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺩﻧﻴﺎ ﻳﻚ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ.
۲۷- ﻣﻦ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻲﺧﻨﺪﻡ.
۲۸- ﻣﻦ ﻓﻜﺮ ﻣﻲﻛﻨﻢ ﺑﻄﻮﺭ ﻓﻮﻕﺍﻟﻌﺎﺩﻩﺍﻱ ﺟﺬﺍﺏ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺭﺳﻢ.
۲۹- ﻫﺮ ﭼﻴﺰﻱ ﻣﺮﺍ ﺷﮕﻔﺖﺯﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﺪ.


شادکامی دارای سه بخش: عاطفه مثبت، رضایت و نبود عاطفه منفی می باشد بالاترین نمره ای که در این پرسشنامه به دست می آید 87 می باشد که نشان دهنده بالاترین میزان شادکامی فرد و کمترین آن 0 می باشد نمره بهنجار این آزمون 40 تا 42 است(نمره های کمتر از 40 تا 42 از لحاظ میزان شادکامی در وضعیت پایین قرار دارند و نمره های 40 تا42 به بالا نشان دهنده شادکامی بیشتر است بنابراین هر چه نمره کسب شده شما به بالاترین میزان (87) نزدیکتر باشد نشان دهنده شادکامی بیشتر می باشد.داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : تست روانشناسی عشق 

Why is my Achilles tendon burning?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 12:47 ب.ظ
Because the admin of this website is working, no
doubt very rapidly it will be famous, due to its feature contents.
Foot Issues
سه شنبه 17 مرداد 1396 03:41 ق.ظ
Hello it's me, I am also visiting this site regularly, this website is really
good and the visitors are really sharing good thoughts.
What do you do for a sore Achilles tendon?
جمعه 13 مرداد 1396 01:11 ب.ظ
Hi there! This blog post could not be written any better!
Going through this post reminds me of my previous roommate!
He always kept preaching about this. I'll send this article
to him. Pretty sure he's going to have a great read.
Many thanks for sharing!
Plaza.Rakuten.Co.jp
دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 03:34 ق.ظ
These are in fact enormous ideas in on the topic of blogging.
You have touched some good points here. Any way keep up wrinting.
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 08:26 ب.ظ
Thanks for one's marvelous posting! I seriously enjoyed reading it,
you can be a great author. I will be sure to bookmark your blog and will often come
back at some point. I want to encourage you to ultimately continue your great writing, have a nice afternoon!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر